Bezpłatna dostawa
Darmowa dostawa (Kurier UPS) już od 450,00 zł.
Regulamin Degustacji

Regulamin degustacji

Biorąc udział w Degustacji organizowanej przez Winnice Kojder Sp. z o. o., akceptujesz zasady zawarte w poniższym Regulaminie.

Definicje

Organizator – Winnice Kojder Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Gryfińskiej 37 b w Pniewie 74-105, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000852439, NIP: 8581862551, REGON:369585569 , kapitał zakładowy: 178500 zł.

Degustacja – odpłatna degustacja win organizowana przez Organizatora zgodnie z opisem danej Degustacji przedstawionym w zakładce „Degustacje” na stronie internetowej www.winnicekojder.pl

Klient – osoba fizyczna lub prawna, która nabywa Degustację.

Uczestnik – pełnoletnia osoba biorąca udział w Degustacji.

Witryna – witryna internetowa prowadzona pod adresem www.winnicekojder

Postanowienia ogólne

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Degustacji lub poproszenia o opuszczenie Degustacji przed jej zakończeniem, wobec Uczestnika, który jest w stanie nietrzeźwym lub zachowuje się w sposób sprzeczny z powszechnie przyjętymi normami prawnymi lub obyczajowymi lub który swoim zachowaniem zakłóca przebieg Degustacji. W przypadku niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Degustacji lub opuszczenia Degustacji przez Uczestnika przed jego zakończeniem, Uczestnikowi ani Klientowi nie przysługuje zwrot zapłaconej ceny Degustacji.
 2. Informacje o  Degustacjach organizowanych przez Organizatora dostępne są na Witrynie w zakładce „Degustacje”.

Zgłoszenie na Degustacje

 1. Zgłoszenia można dokonać poprzez rezerwację miejsca za pośrednictwem Witryny, zgodnie z Regulaminem Witryny www.winnicekojder.pl, w celu zakupu Klient musi postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi na Witrynie:

- wybrać datę Degustacji;

- wskazać imię i nazwisko Uczestnika Degustacji, przy zastrzeżeniu, że Uczestnikiem Degustacji może być wyłącznie osoba pełnoletnia;

- następnie „dodać do koszyka” oraz opłacić zamówienie.

Płatność za Degustacje

Płatności można dokonać poprzez:

- Shoper płatności - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

- Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

- Przelew tradycyjny- na konto bankowe (PKO BP):

Winnice Kojder Sp. z o. o.

84 1020 4867 0000 1502 0181 4037

Tytułem: Degustacja, imię i nazwisko uczestnika, termin degustacji

 

Rezygnacja Uczestnika

 1. Najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem warsztatów należy poinformować Organizatora o rezygnacji Uczestnika, mailowo: info@winnicekojder.pl
 2. Przy rezygnacji z warsztatów w terminie do dwóch tygodni przed wyznaczonym dniem warsztatów Organizator zwraca 100% dokonanej wpłaty. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż tydzień przed planowanym terminem warsztatów Organizator nie zwraca dokonanej wpłaty.

Odwołanie Degustacji

 1. W wyjątkowych sytuacjach, m.in., jak poniżej:

- niska frekwencja (ilość chętnych uczestników poniżej określonej grupy minimalnej);

- rezygnacja organizatora;

- zdarzenia losowe, uniemożliwiające przeprowadzenie degustacji w określonym wcześniej miejscu i czasie;

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów.
 2. Uczestnicy do 7 dni od odwołania warsztatów otrzymają całą kwotę wpłaconą wcześniej, przelewem na konto bankowe z którego dokonano wpłaty.

Rekkamacje

 1. Uczestnik może złożyć reklamację z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Organizatora.
 2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub mailowo na adres: info@winnicekojder.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać: dane teleadresowe Uczestnika, nazwę Wydarzenia, którego reklamacja dotyczy, określenie przedmiotu reklamacji, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 4. Reklamacja może być złożona w terminie miesiąca od ostatniego dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Organizator niezwłocznie zawiadamia Uczestnika.
 5. Organizator niezwłocznie potwierdza przyjęcie reklamacji drogą elektroniczną, przesyłając potwierdzenie mailowe do zgłaszającego. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej przyjęcia. O sposobie załatwienia reklamacji Organizator zawiadamia Zgłaszającego drogą elektroniczną, przesyłając informację zwrotną wraz z uzasadnieniem.
 6. Złożenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za warsztaty.

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl