Regulamin

 

 

Regulamin witryny internetowej sklep-winnicekojder.pl

 

I Informacje ogólne

1.1 Właścicielem i operatorem witryny internetowej pod adresem www.winnicekojder.pl jest Winnice Kojder Sp z o. o. pod adresem: Gryfińska 37 B, 74-105 Pniewo NIP 8581862551, REGON 369585569, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000852439, wysokość kapitału zakładowego 178500,00 zł

1.2 Winnice Kojder Sp. z o. o. posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży pod adresem: Babinek 29, 74-202 Bielice, (dalej „Sklep”), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) zezwolenie nr S1/1/2020 z dnia 26.10.2020 r. wydane przez Wójta Gminy Bielice, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2012 r. poz.1356).

1.3 Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Babinku 29, 74-202 Bielice, tel.: 509902432, e-mail: info@winnicekojder.pl.

1.4 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w Witrynie;
 2. b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów w Sklepie;
 3. c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień na zakup Towarów w Sklepie;
 4. d) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Witryny.

1.6 Korzystanie z Witryny jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym:

 1. a) posiadanie komputera klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu,
 2. b) dostępu do sieci Internet,
 3. c) posiadania odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Google Chrome w wersji 4 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash.

1.7 W przypadku korzystania z Witryny za pośrednictwem tabletu, telefonu lub innego urządzenia mobilnego niektóre funkcjonalności Witryny mogą nie działać prawidłowo lub nie działać wcale, a korzystanie z niektórych usług elektronicznych świadczonych w ramach Witryny może być niemożliwe lub utrudnione.

1.8 Zakazuje się korzystającemu z Witryny dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Witrynie.

1.9 Witryna przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat.

1.10 Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Witryny oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

1.11 Sprzedawca prosi o zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w całości lub w części, Sprzedawca prosi o niekorzystanie z Witryny.

1.12 Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

 1. a) niedostarczania i nieprzekazywania za pośrednictwem Witryny treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 2. b) korzystania z Witryny w sposób nie zakłócający funkcjonowania domeny sklep-winnicekojder.pl,
 3. c) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie za pośrednictwem Witryny niezamówionej informacji handlowej (spam).

1.13. Sprzedawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z niektórych funkcji Witryny, a w szczególności z możliwości składania Zamówień lub dodawania komentarzy lub opinii, w tym też może usunąć lub zablokować Konto Użytkownika, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

 1. a) podał w trakcie rejestracji lub składania Zamówienia nieprawdziwe dane, w szczególności odnośnie wieku Użytkownika;
 2. b) dopuścił się naruszenia zobowiązań określonych w pkt. 1.12. Regulaminu.

1.14. Użytkownik, którego konto zostało usunięte lub zablokowane zgodnie z punktem poprzedzającym Regulaminu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

1.15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu, komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Witryny.

II Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną korzystająca z witryny pod

adresem www.sklep-winnicekojder.pl;

Witryna – witryna internetowa pod adresem www.winnicekojder.pl;

Sklep – punkt sprzedaży położony w Babinku, adres: Babinek 29, 74-202 Bielice

Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin witryny internetowej www.sklep-winnicekojder.pl;

Towar – znajdujące się w asortymencie Sklepu produkty oferowane z wykorzystaniem Witryny;

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

III Warunki dokonywania zamówień

3.1. Warunkiem dokonania Zamówienia za pośrednictwem Witryny jest dokonanie Rejestracji, zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminum, jak też akceptacja Regulaminu przez Użytkownika.

3.2. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego w Witrynie. Zamówienia mogą być też składane telefonicznie pod numerem +48509902432. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na postawie Zamówień składanych za pośrednictwem Witryny lub telefonicznie pod numerem wskazanym w niniejszym punkcie Regulaminu są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy punkcie sprzedaży położonym w Babinku, adres: Babinek 29, 74-202 Bielice (Sklep).

3.3. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży. W celu weryfikacji pełnoletności Klienta Sprzedawca wymaga podania daty urodzenia Klienta w formularzu Zamówienia, w razie wątpliwości Sprzedawca może też poprosić o przesłanie skanu dowodu osobistego Klienta.

3.4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas procesu składania Zamówienia potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz szczegóły dotyczące Zamówienia.

3.5. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu jednego Dnia roboczego, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w pierwszym kolejnym Dniu Roboczym. Po upływie tego terminu, Klient nie jest już związany treścią złożonego Zamówienia.

3.6. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi wówczas, gdy:

 1. a) Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;
 2. b) podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;
 3. c) Klient nie odebrał Towarów objętych poprzednim Zamówieniem;
 4. d) pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.

3.7. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na potwierdzenie przyjęcia Zamówienia skontaktować się z Klientem przy użyciu adresu e-mail albo numeru telefonu podanego podczas procesu składania zamówienia i:

 1. a) poinformować Klienta o wydłużonym terminie realizacji Zamówienia na dany Towar/Towary, wskazując równocześnie jaki jest to termin – jeżeli Klient w ciągu trzech Dni Roboczych nie zaakceptuje wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, wówczas Zamówienie jest anulowane,
 2. b) zweryfikować prawidłowość podanych przez Klienta w Zamówieniu danych, jeżeli budzą one uzasadnione wątpliwości odnośnie ich poprawności,
 3. c) wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące szczegółów złożonego przez Klienta Zamówienia.

3.8. Informacja o koszcie przesyłki i wszystkich innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją umowy sprzedaży lub z dostarczeniem Towaru do Klienta (jeżeli Klient składając Zamówienie zaznaczył opcję skorzystania z firmy kurierskiej przy odbiorze Towaru), pojawią się po dokonaniu wyboru formy odbioru Towaru i formy płatności w podsumowaniu Zamówienia.

3.9. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do odebrania.

3.10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów i wartości Zamówień, Klient zostanie poinformowany o takich ewentualnych ograniczeniach przed potwierdzeniem przez Klienta Zamówienia.

3.11. Zarejestrowany Klient jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie adresu e-mail lub numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych po zalogowaniu się do Konta.

IV Realizacja zamówienia

4.1 Składając zamówienie Użytkownik wybiera sposób odbioru Towaru. Odbiór towaru nastąpić może w Sklepie osobiście przez Użytkownika lub Kuriera.

4.2 W przypadku skorzystania przez Użytkownika z usług firmy kurierskiej, towar dostarczany jest pod adres wskazany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia, z ograniczeniem do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

4.3 W przypadku skorzystania przez Użytkownika z usług firmy kurierskiej, do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Klient i o których wysokości Użytkownik jest informowany w chwili składania zamówienia.

4.4 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub transportem spedycyjnym. O kosztach dostawy i obowiązujących promocjach oraz naliczanych rabatach Użytkownik jest informowany za pośrednictwem odpowiednich komunikatów wyświetlanych czasie składania Zamówienia, przed jego ostateczną akceptacją.

4.5 Wraz z Towarem Użytkownikowi wysyłany jest odpowiedni dokument sprzedaży wystawiony przez Sklep.

4.6  Termin realizacji dostawy wynosi do 5 dni roboczych licząc od dnia poprawnego złożenia Zamówienia przez Użytkownika. O przewidywanym terminie dostawy Użytkownik zostanie poinformowany w mailu potwierdzającym przyjęcie Zamówienia.

4.7  Wydanie Towaru Użytkownikowi następuje w momencie jego odbioru w Sklepie albo wydania zamówionych Towarów przewoźnikowi, czyli przedstawicielowi firmy kurierskiej, z którą Winnice Kojder Sp z o. o. ma podpisaną umowę. Użytkownik oświadcza, że z chwilą złożenia zamówienia upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.

4.8  Kurier zobowiązany jest do sprawdzenia tożsamości i pełnoletności Użytkownika w chwili odbierania Towaru.

V Ceny i metody płatności

5.1  Wszystkie ceny prezentowane na Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana na Witrynie przy Towarze w chwili składania Zamówienia. Na wypadek wątpliwości Sprzedawca zastrzega, że ceny nie zawierają kosztów przesyłki, która to usługa jest świadczona na życzenie Klienta przez firmę kurierską zgodnie z cennikiem i na warunkach podanym na Witrynie.

5.2 Obowiązującym strony umowy sprzedaży cennikiem jest cennik znajdujący się na chwilę składania zamówienia w witrynie www.winnicekojder.pl

5.3  Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia prezentowana jest w Witrynie przed zaakceptowaniem przez Klienta skompletowanego Zamówienia, całkowita wartość Zamówienia obejmuje łączną cenę brutto zamawianych Towarów jak też koszty dostawy, jeżeli Klient wybrał taką opcję oraz ewentualne wyszczególnione koszty związane z wybraną przez Klienta formą płatności.

5.4. Zapłaty za zamówiony Towar Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:

 1. elektronicznie poprzez wykonanie przelewu na numer konta bankowego o numerze: 25 1050 1559 1000 0090 810 86937
 2. gotówką do rąk Sprzedawcy przy odbiorze własnym,
 3. gotówką za pobraniem w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 4. płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

5.5  Winnice Kojder Sp z o. o. zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Użytkowników, na podstawie indywidualnych ustaleń.

5.6  Użytkownik chcący otrzymać fakturę VAT, podczas zamówienia powinien wybrać odpowiednią opcję, podać dane podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura oraz wskazać adres mailowy.

VI Odbiór lub dostawa towarów

6.1. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w punkcie sprzedaży położonego w Babinku, adres Babinek 29, 74-202 Bielice  (Sklep) w dni robocze w godzinach 9:00-16:00 lub w innym umówionym wcześniej terminie. Klient może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby. Klient może też skorzystać z usług współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej (TNT/DHL/UPS), która odbierze zamówiony Towar ze Sklepu i dostarczy go do wskazanego przez Klienta w treści Zamówienia miejsca dostawy.

6.2. Informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e-mail. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

6.3. Koszty dostarczenia Towaru przez firmę kurierską, które Klient ponosi oprócz ceny za Towar, są podawane na Witrynie przy składaniu Zamówienia.

6.4. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy Towaru wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów firmie kurierskiej. Przy czym zaznaczając w treści zamówienia opcję dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.

6.5. Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane przez kuriera. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sprzedawca złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

6.6. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską tylko na terytorium Polski, w Dni robocze w godzinach 9:00-17:00, na koszt Klienta uwidoczniony w podsumowaniu złożonego przez Klienta Zamówienia. Niezależnie od tego kurier może, lecz nie jest zobowiązany, kontaktować się na wskazany przez Klienta numer telefonu, celem potwierdzenia obecności w miejscu dostawy.

6.7. Towar dostarczany jest przez firmę kurierską pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu Zamówienia w ciągu 2 Dni Roboczych. Czas realizacji dostawy jest liczony od momentu zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone Zamówienie na koncie Sprzedawcy – w przypadku wyboru sposobów płatności, o których mowa w pkt. 5.4. a) Regulaminu.

6.8. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki odbieranej przez firmę kurierską i dostarczanej na wskazany przez Klienta adres dostawy.

6.9. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia i dołączonego dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT).

6.10. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia, paragonu lub faktury VAT lub jeżeli Towar uległ uszkodzeniu, Klient powinien sporządzić protokół szkody zgodnie z procedurą stosowaną przez firmę kurierską. Sporządzenie protokołu szkody nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, ma na celu jedynie usprawnienie procesu jej rozpatrzenia.

6.11. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych, uniemożliwiających dostarczenie przesyłki, czy też w przypadku nieobecności Klienta lub osoby uprawnionej do odbioru przesyłki, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Klient pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na dodatkową dostawę. Koszt ten równy będzie kosztowi dostawy przypisanemu pierwotnie danemu Zamówieniu.

VII Prawo odstąpienia od umowy

7.1  Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni i wysłanie go na adres korespondencyjny Winnice Kojder Sp z o. o. podany w niniejszym Regulaminie.

7.2  Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło odebranie Towaru przez Użytkownika. W przypadku skorzystania z usług firmy kurierskiej termin liczy się od odebrania Towaru przez Użytkownika od przedstawiciela firmy kurierskiej. Aby odstąpić od umowy należy złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: Gryfińska 37 B, 74-105 Pniewo .

 7.3   Prawo do odstąpienia od umowy przez Użytkownika będącego konsumentem jest wyłączone w przypadku:

 1. a) towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę, przygotowanych na specjalne zamówienie Użytkownika i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
 2. b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 3. c) świadczenie usług, jeżeli Winnice Kojder Sp zo. o. wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci on prawo odstąpienia od umowy;
 4. d) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

7.4  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Winnice Kojder Sp z o. o. Babinek 29 74-202 Bielice.

7.5   Jeżeli Towar Zwracany jest przez Użytkownika wysyłkowo, powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6  Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.7  Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, przy czym Winnice Kojder Sp z o. o. zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do czasu zwrotnego otrzymania Towaru.

 7.8   Zwrot płatności otrzymanych od Użytkownika dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku zapłaty gotówką, na wniosek Użytkownika zwrot następuje na wskazany przez niego rachunek bankowy.

7.9       Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia, Winnica Artur Kojder nie jest zobowiązana do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez Użytkownika dodatkowych kosztów.

VIII Reklamacje dotyczące towarów

8.1 Klient ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji na adres: Winnice Kojder Sp z o. o. ul. Gryfińska 37 b, 74-105 Pniewo. Reklamacja oraz odpowiedź na reklamację mogą być przesłane drogą elektroniczną shop@sklep-winnicekojder.pl

8.2. Treść reklamacji musi zawierać co najmniej:

 1. numer Zamówienia,
 2. dane Klienta wraz danymi kontaktowymi (adres, e-mail, telefon),
 3. przyczynę reklamacji,
 4. podpis Klienta (przy formie pisemnej).

8.3. Jeżeli reklamacja dotyczy uszkodzeń Towarów, ich opis powinien być stwierdzony pismem (na dokumentach przewozowych, formularzu reklamacji, itd.) oraz fotografiami.

8.4. Do reklamacji załącza się kopię rachunku lub faktury dokumentującej sprzedaż Towarów.

8.5. Zwrot reklamowanych Towarów nastąpi przesyłką kurierską, której koszty ponosi Sprzedawca z zastrzeżeniem, że jeżeli reklamacja będzie oczywiście nieuzasadniona, Sprzedawca może obciążyć nimi Klienta. Klient może także zwrócić Towary we własnym zakresie.

8.6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku wezwania do usunięcia braków reklamacji, termin rozpoczyna bieg od dnia ich usunięcia przez Klienta.

8.7. Jeżeli reklamacja jest zasadna, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny Towarów albo odstąpić od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i nieodpłatnie wymieni Towary na zgodne z Zamówieniem lub na wolne od wad.

8.8. Jeżeli Klient jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady Towaru żądać wymiany Towaru na wolny od wad, bądź też zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wad, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

8.9. W przypadku uzasadnionej reklamacji i odstąpienia od Umowy przez Klienta, Sprzedawca zwróci Klientowi kwoty pieniężne otrzymane w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. W przypadku płatności kartą, zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty.

8.10. Jeżeli reklamacja będzie nieuzasadniona, Klient będzie mógł odebrać reklamowane Towary ze Sklepu w ciągu 14 Dni Roboczych od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację.

8.11. Użytkownik ma możliwość skorzystania ze wskazanym niżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. a) Rzecznicy konsumentów – działają w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Możliwość uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą - bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy;
 2. b) Organizacje konsumenckie- Federacja Konsumentów oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 3. c) Stały polubowny sąd konsumencki działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu;
 4. d) Mediacja przy WIIH – niezbędna jest zgoda obu stron sporu.

 8.12   Winnice Kojder Sp z o. o. wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów w rozumieniu ustawy z 23.09.2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem właściwym w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie pod adresem:

 1. Wały Chrobrego 4

            70-502 Szczecin

    https://www.wiih.pomorzezachodnie.pl/

 8.13   Pozasądowe rozwiązywanie sporów możliwe jest również poprzez internetową platformę ODR (Online Dispute Resolution) pod adresem:

    https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

IX Ochrona danych osobowych

9.1  Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Winnice Kojder Sp z o. o.

9.2   Winnice Kojder Sp z o. o. przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówień składanych przez Klientów, na zasadach wskazanych w polityce prywatności.

9.3   Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Na podstawie i w zakresie wskazanym w umowie dane osobowe Użytkowników mogą być także powierzone podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkowników usług (Partnerów). Podmioty te nie będą wykorzystywały powierzonych im danych osobowych do promowania własnych produktów lub usług..

9.4   Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik wyraża zgodę na:

 1. a) przetwarzanie danych osobowych przez Winnice Kojder Sp z o. o. z siedzibą w Pniewie w celu przesyłania treści handlowych na wskazany przez Uzytkownika adres e-mail, zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w polityce prywatności
 2. b) otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w polityce prywatności
 3. c) przekazanie wskazanego przez Użytkownika adresu e-mail Winnice Kojder Sp z o. o. z siedzibą w Pniewie w celu przesyłania przez nią treści handlowych na zasadach określonych w polityce prywatności.

9.5  Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawienia oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

X Formuła zakupowa Twisto

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1.Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a)zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,

b)przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z

 • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c)przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)ING Bank Śląski S.A.

b)Twisto Polska sp. z o.o.

9.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

10.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

11.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

12.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

XI Prawa autorskie

Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów zamieszczonych na stronie www.sklep-winnicekojder.pl, wyglądu i kompozycji tej strony oraz opisów, artykułów i publikacji, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, są chronione przepisami prawa autorskiego i nie mogę być wykorzystywane bez uzyskania pisemnej zgody Winnice Kojder Sp z o. o..

XII Postanowienia końcowe

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie internetowej www.sklep-winnicekojder.pl i będą wymagały każdorazowej akceptacji Użytkownika wyrażonej przed po zalogowaniu się przez Użytkownika do jego Konta. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

11.2. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników Witryny, używane są tzw. cookies (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, które to informacje serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informujemy, że użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookies, co jednak może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług Witryny i możliwość składania zamówienia.

11.3. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.

11.4. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.